اعضای هیئت مدیره

 1. image
  سید باقر سیدی
  مدیر عامل

  کارشناس مهندسی عمران

 2. image
  میر محمد علی حائری هندی
  رییس هیئت مدیره

  کارشناس حسابداری

 3. image
  سید مرتضی حائری هندی
  مدیر پروژه/نایب رییس هیئت مدیره

  کارشناس مهندسی عمران

 4. image
  امیر حسین خاکپور
  مدیر پروژه/عضو هیئت مدیره

  کارشناس مهندسی برق